Awesome “ny” Jimi Hendrix-versjon av “Mannish Boy”